Omni Active - Омни Актив ХБҮЦ-ны эхний удаагийн хуваарьт хүүгийн төлөлт хийгдэв

Нийтлэгдсэн огноо 2021-05-31


Омни Актив Хөрөнгөөр Баталгаажсан Үнэт Цаасны эхний удаагийн хуваарьт хүүгийн төлбөр 2022 оны 5-р сарын 31-ний өдөр үнэт цаас эзэмшигчдийн төвлөрсөн хадгаламжийн дансанд байршуулав. Хөрөнгө оруулагч нарт хүүг байршуулахдаа татвар суутгасан дүнгээр байршуулж байгааг анхаарна уу.