Omni Active - Омни Актив Хөрөнгөөр Баталгаажсан Үнэт Цаас (ХБҮЦ) - 2021 оны аудитлагдсан тайлан гарлаа.

Нийтлэгдсэн огноо 2022-03-21


Хөрөнгө оруулагчдаа зориулан 2021 оны аудитлагдсан тайланг хүргэж байна.Омни Актив 2021 Аудитын тайлан